Πέμπτη, 19 Ιουλ 2018

Greek Holiday Calendar


Παρασκευή 20 Ιουλίου
Ηλιού Θεσβίτου του προφήτου

Template Changer

template1

Search our website

Meteo

Bibliography PDF Εκτύπωση E-mail

 | ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ | ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ |

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ashworth J., et.al., "Hong Kong: Safeguarding Ecology in a Dynamic Environment", Mapping Awareness & GIS in Europe, vol 7, no 6, 1993, pp. 34-36.

Aspinall, R., "GIS and Forestry", Mapping Awareness, vol 5, no 4, 1991, pp. 12-14.

Assimakopoulos D.G, "The Impact of GIS in Greece: The Greek GIS community", Mapping Awareness & GIS in Europe, vol 6, no 7, 1992. pp.11-13.

Assimakopoulos D.G, "The Greek GIS community", EGIS '93 Genoa Conference Proceedings, vol I, Utrecht, 1993, pp. 723-732.

Audet R.H., "Developing a Theoritical Basis for Introducing Geographic Information Systems into High Schools: Cognitive Implications", Doctorate Dissertation, Boston University, 1993.

Bhushan S. et.al., "E.E. Handbook for Educational Planners", NIEPA & UNESCO, New Delhi, 1990.

Biopolitics The Bio-Environment", Proceedings of the fourth B.I.O. International Conference, A. Vlavianos-Arvanitis (edr), Biopolitics International Organisation, Athens, 1991.

Brusilovsky P. & Gorskaya-Belova T., "An Environment for Physical Geography Teaching", Computers Education, Vol.18, No.1-3, 1992, pp.85-88.

Burrus-Bammel L.L. et.al., "Content Analysis: A technique for Mesuring Attitudes Expressed in Environmental Education Literature", Jurnal of Environmental Education, vol.19, no.4, 1988.

Chaloner M., "Green GIS in Europe's Schools?", Mapping Awareness & GIS Europe, vol. 6, No 6, 1992, pp. 30-31.

Chaloner, M., "'Mecano'GIS - Some Educational and Training Potential?", Mapping Awareness & GIS in Europe, vol 7, no 3, 1993. p.21.

Cohen L. & Manion L., "Research Methods in Education", London 1989, 3d edition.

Din A., "Interdisciplinary Research directions of GIS", Mapping Awareness & GIS in Europe, vol 7, no 2, 1993. pp. 11-14.

Duncan C., "Meteorology, Teaching and Technology", Geography, Vol.326, No.75, 1990, pp.27-35.

Dunn S.& Morgan V., "The Impact of the Computer on Education", Prentice Hall Int, London, 1987.

Eiser L., "Learning to Save the Environment", Technology and Learning, Vol.11, No.6, 1991, pp.18-26.

Eliot J, "EE in Europe:Innovation, Marginalisation, or Assimilation", στο OECD-CERI, "Environment, Schools and Active Learning", OECD, Paris, 1991, pp.19-36.

Fonseca, A. et. al., "Functions for a Multimedia GIS", EGIS '92 Conference Proceedings, vol II, Utrecht, 1992, pp 1095-1101.

Fonseca, A., et. al., "Adding Video and Sound to GIS", EGIS '93 Genoa Conference Proceedings, vol I, Utrecht, 1993, pp. 187-193.

Frankfort-Nachmias C. & Nachmias D,"Research Methods in Education", 4th edition, St. Martin Press Inc., USA, 1992.

Freeman D., et.al., "Getting Started with GIS", Teaching Geography, Vol. 18, No 2, 1993, pp. 57-60.

Garner, B.J., "GIS for everybody-every day", GIS-Europe, Vol 2, no 2, 1993, pp.9-10.

Gilhooly K.J., "Thinking Direct Undirect and Creative", 2nd edition 1990, Academic Press Ltd, 1988.

Glass D., "A World Health Organisation Pilot Study Involving Environment, Public Health and GIS", Mapping Awareness & GIS in Europe, vol 6, no 9, 1992, pp. 36-39.

Green D., "GIS Software for Schools: What About it?", Mapping Awareness, Vol. 5, No. 9, 1991, pp. 34-36.

Guthrie. J., Dreher , M.J., "Literary as Search: Explorations via Computer", in: "Cognition, Education and Multimedia: Exploring Ideas in High Technology", D. Nixon, R. Spiro (eds), Lawrence Erlbaum Associates Publ, New Jersay, 1990, pp. 65-113.

Haines_Young, R., et. al., "GIS for Environmental Management", Mapping Awareness, vol 4, no 9, 1990, pp 51-54.

Hammond R.F., Lynch Κ., "The Use and Application of a GIS in the Aeria of Animal Health", Mapping Awareness & GIS in Europe, vol 6, no 9, 1992, pp. 19-21.

Huber L., editorial, European Journal of Education, Vol.27, 3, 1992, pp.193-197.

Hungerford H.R., et.al.., "A Prototype Environmental Education Curriculum for the Middle School", UNESCO-UNEP Environmental Education Series 29, Paris, 1989.

Hungerford H.R., et.al.., "An Environmental Education Approach to the Training of Elementary Teachers: A Teacher Education Programm", UNESCO-UNEP Environmental Education Series 27, Paris, 1988.

Hungerford H.R., Peyton R.B., "Procedures for Developing a Environmental Education Curriculum ", UNESCO-UNEP Environmental Education Series 22, Paris, 1986.

"IDRISI", User Guide, Ver. 4.0, rev.1, 1992.

Kankaanrinta I., "Studing a Finnish Forest Ecosystem with a Simulation Programm", Computers Education, vol 16, no. 1, 1991, pp 105-108.

Kassulat, K., Walker, M., "Bringing the state of Environment into County Durham's Classrooms", Mapping Awareness & GIS in Europe, vol 7, no 4, 1993. pp. 15-16.

Kimionis G, Charalambidou F., ?Geology through Environmental Education Possibilities and prospects?, in: ?Abstract Volume 4th European Geoparks Network Meeting?, Geotechnical Chamber of Greece, dept. of Crete, Heraklio 2003, σ 25 .

Kynigos C., "Insights into pupils' and teachers' activities in pupil-controled problem solving situations: A longitudinaly developing use for programming by all in a primary school", Paper appeared in Springer Verlag, NATO ASI Series, 1992.

Lahiry D. et al. "Environmental Education: A Process for Pre-Service Teacher Training Curriculum Development", Unesco-Unep, E.E. Series 26, Unesco, 1988.

Lewis S, Rhind D., "Multimedia Geographical Information Systems", Mapping Awareness & GIS Europe, vol. 5, No 6, 1991, pp. 43-49.

Lewis, S., "Hypermedia Geographic Information Systems", EGIS '91, Brussels Conference Proceedings, vol I, Utrecht, 1991, pp. 637-645.

Maguire, D. J., "Geographical Information Systems", pp.171-193, in:"Computers in Geography", Burnt Mill, Harlow, 1989.

Makrakis V., "Cross-cultural Comparison of Gender Differences in Attitude towards Computers in Japan and Sweden", Scandinavian Jurnal of Educational Research, Vol.36, No.4, 1992, pp.275-287.

Makrakis V., "Gender and Computing in Schools in Japan: The "We Can, I Can?t" Paradox", Computers Education, Vol.20, No. 2, 1993, pp. 191-198.

Makrakis V., "Computers in School Education, The case of Sweden and Greece", Univ. of Stocholm, 1988.

Makrakis V., Papavassiliou E., "Learning Processes in a Exploratory Data Handling Environment", 4th European Logo Conference, Athens, 1993, pp. 391-395.

Makrakis V., Ereut M.R., "Information Technology in Education", in:T.Hasen & T Nevill Postlethwait (eds) "The International Encyclopedia of Education" supplementary volume, pp. 245-268.

Matthews M., "Environmental Capability for the Very Young: Some Implications for Environmental Education in Primary Schools", Educational Review, vol 37, 3, 1985, pp.227-239.

Michailides P., Kimionis G., "Bottled Water Labels and Consumers Awareness", στο ?Proceeding of Fifth International Conference on Environmental Pollution?, Thessaloniki 28/8-1/9/2000, editor: A. Anagnostopoulos, Thessaloniki, 2000, σελ 406-412

Mikropoulos T.A., "Virtual Geography", VR in the Schools, Vol 2, No 2, 1996, pp. 3-7.

Morariu, J., "Hypermedia in Instruction and Training: The Power and the Promise", Educational technology, vol XXVIII, no 11, November 1988, pp. 17-20.

Muthoka M.& Rego A., "Environmental Educational:Module for In-Service Training of Social Science Teacherw and Supervisors for Secondary Schools", UNESCO-UNEP, EE Series 10,Unesco, Paris, 1985.

Nussbaum "Classroom conceptual change: philosophical perspectives", International Journal of Sciense Education, vol 11, Special Issue, 1989, pp. 530-540.

OECD-CERI, "Environment, Schools and Active Learning", OECD, Paris, 1991.

OECD/CERI, "Information Technologies in Education", OECD, Paris, 1989.

Ornstein A., Hunkins F., "Curriculum:Foundations, Principles & Issues", New Jersey, Englewood Cliffs, Preutice Hall, 1988.

Ornstein A.C. "Problem Solving" in: "Strategies for effective Teaching", Harper & Row Pbl, 1990, NY.

Ottens,H.F.L., "The Application of Geographical Information Systems in Urban and Regional Planning", pp. 15-22, in:H.J. Schotlon, J.C.H. Stillwel (eds), "GIS for Urban and Regional Planning", Klower Academic Publ:Dordecht, 1990.

Padding, P., et. al., "European Environmental GIS's: Experiences and Recommendations", EGIS '93 Conference Proceedings, vol II, Utrecht, 1993, pp. 1158-1166.

Papanikolaou K., "Digital Mapping and GIS Developments in Forestry and Natural Resources", Mapping Awareness & GIS in Europe, vol 6, no 7, 1992, pp. 14-15.

Paul R., "Critical Thinking in the Classroom", Teaching K-8, April 1988, pp.49-51.

Polidorides, N., "GIS in Greece", Mapping Awareness & GIS in Europe, vol 6, no 7, 1992. pp.16-18.

Polydorides, N., "An Experiment in Multimedia GIS: Great Cities of Europe", EGIS '93 Genoa Conference Proceedings, vol I, Utrecht, 1993, pp. 201-212.

Powney J. & Watts M., "Interviewing in Educational Research", Routledge & Kegan Paul ltd, London, 1987.

Raper J., "Multimedia and GIS: An Interactive Future?", Mapping Awareness & GIS in Europe, vol 7, no 1, 1993, pp. 8-10.

Rhind D., "GIS and Environmental Problems", International Journal of Social Science, no.130, 1991, pp.649-666.

Rhind, D., Maps, "Information and Geography: A New Relationship?", Geography, vol 78, part 2, 1993, pp. 150-159.

Rhind, J., "Managing Environmental Data", Mapping Awareness & GIS in Europe, vol 7, no 2, 1993. pp. 3-7.

Scott T., et al, "Computers and Education: A Cultural Constructivist Perspective", Review of Research in Education, 18, 1992.

Sinha S. et. al., "Environmental Education: Module for Pre-Service Training of Social Teachers and Supervisors for Secondary Schools", EE series 9, UNESCO-UNEP, 1985.

Sonne B., Zillien, B., "Hybridic Geoinformation System Used for Environmental Protection", EGIS '90 Amsterdam Conference Proceedings, vol II, Utrecht, 1991, pp. 1054-1069.

Tucher A., "Programming Languages", Mc Graw-Hill, 1987.

UNESCO, "Environmental Education in the light of the Tbilisi Conference", 1980.

UNESCO, "Interdisciplinary Approaches in Environmental Education", Unesco-Unep, EE Series 14, Unesco, Paris, 1985.

UNESCO, "Intergovermental Comference on Environmental Education, Tbilisi 14-26/10/1977", Final Report, Paris, 1978.

UNESCO-UNEP CONGRESS, "Environmental Education and Training, Mockba, 1987", UNESCO, Paris, 1988.

UNESCO-UNEP, "Interdisciplinary Approaches in Environmental Education", EE Series 14, Unesco, Paris, 1985.

"Understanding GIS-The Arc-Info Method", Environmentals System Research (eds), USA, 1990.

Van Joolinger W.R. & De Jong T., "Modelling Domain Knowlidge for Intellingent Simulation Learning Environments", Computers and Education, Vol 18, 1992, pp. 29-37.

Vlavianos-Arvanitis A.& Oleskin A., "Biopolitics the Bio-Environment Bio-Syllabus", Biopolitics International Organisation, Athens, 1992.

Vockell E. & Van Deusen R.M., "The computer and Higher Order Thinking Skills", Mitchell Pbl Inc., California, 1989.

Wallin E., "GIS for the Territorial Concern: Supporting Local Sustainable Development with Modern Information Technology", in "Society and Environment A Swedish Research Perspective", Svedin U., Aniansson B. (eds.), Dordrecht, Kluvel Academic Pupl., 1992, pp.151-173.

Wallin, E., "The Maps as Hypertext", EGIS '90 Amsterdam Conference Proceedings, Vol II, Utrecht, 1990, pp. 1125-1134.

Womersley J., "Environmental Education an International Perspective", Bueletin of Environmental Education, 1980, pp.32-36.


^top

ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Αθανασάκης Α., "Διαδικασίες Μάθησης Φυσικών Επιστημών Μέσα και Έξω από το Σχολείο", Λόγος και Πράξη, τ.32, 1987.

Αλεξοπούλου Ι, Γκλαβάς Σ., "Σχολείο και Περιβάλλον",εκδ. ΟΕΔΒ, Αθήνα, 1989.

Αργύρης Γ., "Περιβαλλοντική Εκπαίδευση", Νεοελληνική Παιδεία, τ.17, 1989, σσ.14-24.

Βάμβουκας Μ., "Εισαγωγή στην ψυχοπαιδαγωγική έρευνα και μεθοδολογία", Εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 1988.

Βασάλα Π., "Παρουσίαση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης όπως αυτή Οριοθετήθηκε στη Διακυβερνητική Συνδιάσκεψη του Tbilisi", Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ.67, 1992, σσ.59-65.

Βλαβιανού- Αρβανίτη Α., "Βιοπολιτική Στρατηγική των Επιχειρήσεων για το Βιο-Περιβάλλον", τ.1, Διεθνής Ενωση Βιοπολιτικής, Αθήνα, 1994.

Γαρδέλη Σ., "Μεθοδολογική Πρόταση για την ΠΕ", Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ.44, σσ. 68-75, 1989.

Γαρδέλλη Σ., "Περιβαλλοντική Κοινωνική Εκπαίδευση", Λόγος και Πράξη, Χειμώνας 1986, σσ 92-102.

Γεωργόπουλος Α. & Τσαλίκη Ε., "Περιβαλλοντική Εκπαίδευση", εκδ. Guttemberg, Αθήνα, 1993.

Γεωργόπουλος Α., "Το Ανοιγμα του Σχολείου στη Ζωή", Νέα Οικολογία, τ.16, 1986, σσ. 52-56.

Δίτσιου Μ., Η λογική της εφαρμογής των καινοτομιών στα σχολεία: το παράδειγμα της περιβαλλοντικής εκπ/σης, Νέα παιδεία, , 67, 1993, 55-67

Δίτσιου Μ., Η περιβαλλοντική εκπαίδευση μέσα στο σημερινό εκπαιδευτικό μας σύστημα, Φιλόλογος, , 73, 1993, 186-195

Εγκύκλιος Γ2/3594/30/3/91 Δ/θνση Σπουδών Δ.Ε. του ΥΠΕΠΘ.

"Εγχειρίδιο για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση", εκδ. ΟΕΔΒ, Αθήνα, 1989.

Εφημερίς της Κυβερνήσεως, Νόμος 1892, άρθρο.111, παρ.13, ΦΕΚ 101/31-7-1990, τ.α'.

Θεοφιλίδης Χ., "Διαθεματική προσέγγιση της Διδασκαλίας", εκδ. ιδίου, Λευκωσία, 1987.

Κιμιωνής Γ., "Τα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα (GIS) ως Διδακτικά Εργαλεία στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση", Μεταπτυχιακή Διατριβή Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο, 1995.

Κιμιωνής Γ., "Οι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση", περ. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, τ.14, 1996, σσ.8-11.

Κιμιωνής Γ., "Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα στην Εκπαίδευση - Ενα διδακτικό Πολυεργαλείο, Πρακτικά 1ης Ημερίδας "Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση", Ηράκλειο.

Κονετάς Γ., "Περιβαλλοντική Εκπαίδευση", Ανοικτό Σχολείο, τ.4, 1985, σσ.13-14.

Κωστάκος Α., Περάκη Β., "Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Θεωρία και Πράξη", Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ.67, 1992, σσ. 49-58.

Ματσαγγούρας Η., "Στρατηγικές Διδασκαλίας", εκδ. ιδίου, Αθήνα, 1994.

Μανιάτης Γ., "Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Γης-Κτηματολογίου", Εκδ. Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 1993.

Μασσιάλας Β., "Το Σχολείο Εργαστήριο Ζωής", Εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα, 1984.

Μιχαηλίδης Π., "Εισαγωγή στη Πληροφορική: Ένα μάθημα για φοιτητές και φοιτήτριες Παιδαγωγικών τμημάτων", Εισήγηση στο συνέδριο: Διδακτική των μαθηματικών και πληροφορικής στην εκπαίδευση, Ιωάννινα, Οκτ. 1993.

Παπαδημητρίου Β., "Φυσικές Επιστήμες του Σχολείου και η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση", Νέα Παιδεία, τ.61, 1992, σσ.129-140.

Πόρποδας Κ.Δ.,"Γνωστική Ψυχολογία, Θέματα Ψυχολογίας της Γλώσσας, Λύση Προβλημάτων", τ.2, Αθήνα, 1991.

Παπάς Γ.,"Η πληροφορική στο σχολείο", εκδ. ιδίου, Αθήνα, 1989.

Παρασκευόπουλος Ι. "Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας", Πανεπιστημιακές παραδόσεις, Αθήνα 1980, σσ. 30-35.

Pryce R., "Προσεγγίσεις στο θέμα Ανθρωπος και Περιβάλλον", σσ.96-188, στο: "Ανθρωπος και περιβάλλον", τ.1, (μετ. Ευθυμιάτου Χ.,), εκδ. Κουτσούμπος, Αθήνα, 1987.

Sarre Ph., "Η Κατανόηση του Περιβάλλοντος", σσ. 15-92, στο: "Ανθρωπος και περιβάλλον", τ.1, (μετ. Ευθυμιάτου Χ.,), εκδ. Κουτσούμπος, Αθήνα, 1987.

Σεκούρης Ν., "Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS)", Ενημερωτικό Δελτίο ΕΠΥ, τ.46, 1992, σσ..20-28.

Σιγάλας Χ., "Φιλοσοφία και στόχοι της Π.Ε.", Νεοελληνική Παιδεία, τ. 11, 1987, σσ. 25-34.

Υπ. Απόφαση Γ2/857/19-2-87 του ΥΠΕΠΘ.

Φανουράκη Μ., "Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Οκολογία στο Δημοτικό Σχολείο", Μεταπτυχιακή Εργασία, Ρέθυμνο, 1991.

Φίλιας Β. κ.α., "Εισαγωγή στη μεθοδολογία και τις τεχνικές των κοινωνικών ερευνών", Εκδ. Gutemberg, Αθήνα 1977, σελ 129-133.

Φλογαϊτη Ε., "Περιβαλλοντική Εκπαίδευση", Ελληνικές Πανεπιστημιακές Εκδόσεις, Αθήνα, 1993.

Φλουρής Γ., Μασσιάλας Β., "Στάσεις Μαθητών για Συμμετοχή στη Λήψη Αποφάσεων: Μια πανελλήνια Ερευνα", Νέα Παιδεία, τ.46 1988, σσ. 30-48.

Φλουρής Γ., "Αναλυτικά Προγράμματα για μια Νέα Εποχή στην Εκπαίδευση", εκδ.Γρηγορη, Αθήνα, 1983.

Φλουρής Γ., "Η αρχιτεκτονική της διδασκαλίας και η διαδικασία της μάθησης", Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 1984.

Φλουρής Γ., "Δυσαρμονία Εκπαιδευτικών Νόμων, Σχολικού Προγράμματος, Διδακτικών Βιβλίων και Διδακτικής Πράξης: Μια πτυχή της κρίσης της Ελληνικής εκπαίδευσης",σσ.206-239. στο "Παγκόσμια Κρίση στην Εκπαίδευση", εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα, 1992.

Frey K.,"Η μέθοδος Project",(μεταφ), εκδ.Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, 1986.

Χατζημικές Φ., "Ο Θεσμός Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων", Εισήγηση στο σεμινάριο:Περιβαλλοντική Διαχείριση, Πρόληψη και Φυσικοί Πόροι, Χανιά, 1994.


Copyright © 1997 Γεώργιος Κιμιωνής

^top

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Α) Βιβλία

1. Κιμιωνής Γ., "Τα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα ως Διδακτικά Εργαλεία στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Ρέθυμνο, 1995.

2. "Προσεγγίζοντας την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση", επιμ. Γ. Κιμιωνής, εκδ. Έλλην, Αθήνα, 1998.

B) Άρθρα σε βιβλία και επιστημονικά περιοδικά

3. Μιχαηλίδης Π., Γασπαράκης Μ., Κιμιωνής Γ., Κριτσωτάκης Εμ., Μανασάκης Δ., Παπαγιαννάκη Σ., Τζανουδάκης Λ., "Πειράματα για τις Φυσικές Επιστήμες", πρακτικά Ε' Πανελληνίου Συνεδρίου Φυσικής, Αθήνα, 1993, σσ. 147-148.

4. Κιμιωνής Γ., ¨Η συμβολή των  Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση¨, περ. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, τ.14, 1996, σελ 8-11.

5. Κιμιωνής Γ., "Τα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα στην Εκπαίδευση - Ένα Διδακτικό Πολυεργαλείο", Πρακτικά 1ης Παγκρήτιας Ημερίδας: ¨Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση¨ Ηράκλειο 1996, Επιμ.: Γαλανάκη Χ., σελ. 89-97, Ηράκλειο, 1997.

6. Κιμιωνής Γ., "Τα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα ως Διδακτικά Εργαλεία στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση", στο Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου ¨Διδακτική των Μαθηματικών και Πληροφορική στην Εκπαίδευση¨, Πάτρα 1997,επιμ Πατρώνης Τ., Πιντέλας Π.. σελ 240-252, εκδ: Γ.Α. Πνευματικού, Αθήνα 1997 .

7. Κιμιωνής Γ., ¨Η κοσμοαντίληψη των οικολογικών προβλημάτων¨ στο: ¨Προσεγγίζοντας την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση¨, επιμ. Γ. Κιμιωνής, εκδ. Ελλην, 1998.

8. Μιχαηλίδης Π., Κιμιωνής Γ., "Δεκαπέντε χρόνια Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Νομό Ρεθύμνου-Μια πρώτη Αποτίμηση-Συμπεράσματα και προβληματισμοί για το μέλλον ", στο ¨Προαιρετικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα στη Σχολική Εκπαίδευση¨, σσ 350-358, επιμ Γ. Μπαγάκης, εκδ: Μεταίχμιο, Αθήνα, 2000.

9. Michailides P., Kimionis G., "Bottled Water Labels and Consumers Awareness", στο ?Proceeding of Fifth International Conference on Environmental Pollution?, Thessaloniki 28/8-1/9/2000, editor: A. Anagnostopoulos, Thessaloniki, 2000, σελ 406-412 .

10. Μιχαηλίδης Π., Κιμιωνής Γ., "Η Συμμετοχή των Μαθητών στα Προαιρετικά Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης?,  στο Πρακτικά Συνεδρίου "Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στα Πλαίσια του 21ου Αιώνα". Λάρισα 6-8/10/2000, επιμ. Β. Παπαδημητρίου, Λάρισα 2000, σελ 111-119(Υπό δημοσίευση)

11. Γεωργακάκη Ε., Κιμιωνής Γ.,? Τοπωνύμια 19 χωριών της Επαρχίας Αγ. Βασιλείου Ρεθύμνου?, Πρακτικά Διήμερου Επιστημονικού Συνεδρίου Ρέθυμνο 6-7/11/98, τόμος Α?, Ρέθυμνο, 2000, σσ 203-234.

12. Μιχαηλίδης Π., Κιμιωνής Γ.,Χαραλαμπίδου Φ.,"Η Συμμετοχή των Μαθητών σε Δραστηριότητες Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης", στο "3o Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και Εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση", στο ?Περιλήψεις 3oυ Πανελλήνιου Συνεδρίου Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και Εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση Ρέθυμνο 9-11/5/2002?, σσ 108.

13. Kimionis G, Charalambidou F., ?Geology through Environmental Education Possibilities and Prospects?, στο: ?Abstract Volume 4th European Geoparks Network Meeting?, Geotechnical Chamber of Greece, dept. of Crete, Heraklio 2003, σ 25 .


Γ) Άρθρα σε εφημερίδες και περιοδικό τύπο

1.  ¨Περιβάλλον και Εκπαίδευση¨, εφ ΡΕΘΥΜΝΟ, 14/5/1987

2.  ¨Περιβάλλον Συνείδηση και Εκπαίδευση¨, εφ ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, 23/4/1988

3.  ?Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος-Ελπίδα και Μέλλον? εφ ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, 7-6-89

4.  ¨Μας Εκδικείται Καθημερινά η Φύση¨, εφ ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ, 26/6/1990

5.  ?Ένα Ιστορικό Στοιχείο που Χάθηκε!;?, εφ ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, 28-6-1995

6.  ¨Προσεγγίζοντας την Αναγκαιότητα της Περιβαλλοντικής Συνείδησης ¨, εφ. ΜΑΝΤΑΤΑ, αρ. 1, 1/2/96

7.  ¨Οικουμενική Ασπίδα για τη Φύση¨, εφ. ΜΑΝΤΑΤΑ, αρ. 2, 1/4/96

8.  ¨Το Σύνταγμα της Χώρας μας και η Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση¨, εφ. ΜΑΝΤΑΤΑ, αρ. 3, 1/6/96

9.  ¨Η Ρύπανση της Θάλασσας¨, ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, 22/7/96.

10.  Και λίγη Περιβαλλοντολογία ... μέσω φιλολογίας¨, εφ ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, 26/7/96.

11.  ? Η Παναγία η Καθολική?, εφ ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, 22-5-97

12.  ?Ηλιακό Σχολείο *το 1ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου? εφ ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ, 3011/4/98

13.  ?Οι Εκπαιδευτικοί Εκπαιδεύονται για τις Πηγές του Τόπου τους? εφ ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ, 30/10/98

14.  ?Για Ποιό Περιβάλλον να Μιλήσουμε?? εφ ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ, 5/6/99

15.  Φωτεινή Χαραλαμπίδου, "Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης - Κ.Π.Ε. Βάμου: Στόχοι και Προγραμματισμός", εφ. ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ, 20-2-2004
ΑΝΑΦΟΡΕΣ
  1. Mikropoulos T.A. ?Virtual Geography?, , VR in the Schools, September 1996, Vol, 2, no 2, pp 3-7
  2. Α. Χαλκίδης, Α. Σαριδάκη, Π. Τσάκαλης ?Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών, στα Πλαίσια της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης?, 1η Πανηπειρωτική Ημερίδα "Πληροφορική και Εκπαίδευση", Ιωάννινα, Μάιος 1998

^top